Salgs- og leveringsbetingelser

 MATIG’s salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer, medmindre andet er aftalt skriftligt.§ 1 Ordremodtagelse

Enhver ordre modtages med forbehold for force majeure Endelig aftale om levering er indgået, når MATIG modtager ordren. Ved ordrer med længere leveringstid er aftale om levering først indgået, når MATIG har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. MATIG er berettiget til at afvise en ordre helt frem til leveringstidspunktet, når der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden.§ 2 Tilbud

Et af MATIG afgivet tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er anført.§ 3 Leveringsbetingelser

Alle varer leveres i overensstemmelse med ICC's Incoterms 2010 Ex Works-klausul, medmindre anden konkret aftale fremgår af ordrebekræftelsen.

§ 4 Leveringstid, forsinkelse


Såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer er MATIG berettiget til efter eget valg at udskyde leveringen af en ordre eller at annullere ordren, uden i den anledning at være forpligtet til at erstatte eventuelle dokumenterede tab som følge heraf. Køber er ikke berettiget til at annullere ordren

§ 5 Fragtpriser

  1. Køb op til 1499,00 kr. er fragtprisen 75,00 kr.
  2. Fragtfrit fra 1500.00 kr.

Hvis der fra kundens side er anmodet om ekspreslevering eller anden lignende leveringsservice , skal de omkostninger der følger afholdes af kunden.§ 6 Priser

de anførte priser tages der forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt pludselige valutaudsving. Såfremt MATIG ønsker at påberåbe sig sådanne ændringer, skal der hurtigst muligt og inden 21 dage efter begivenheden er indtruffet gives meddelelse herom til kunden.§ 6 Betaling, renteberegning

Faktura sendes via E-mail som vedhæftet PDF fil. Betaling er 8 dage netto kontant.

Ved for sen betaling beregnes automatisk renter 2,0% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Når købesummen betales efter, at kravet har været ved retslig inkasso/inkassobureau, skal kunden afholde inkassoomkostninger. Alle beløb er ekskl. Moms.§ 7 Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver MATIG’s ejendom, indtil betalingen er erlagt fuldt ud.§ 8 Reklamation

Reklamation skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse. Reklamation for dellevering berettiger ikke til at annullere restordren. Mængdemæssige afvigelser på op til 5% (min. 1 stk. pr. størrelse) kan ikke betragtes som en mangel.

MATIG skal godkende en reklamation, forinden varerne returneres. En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler består. De returnerede varer skal ledsages af MATIG’s returformular i udfyldt stand. MATIG er berettiget til efter eget valg at udbedre mangler ved varerne eller at ombytte.§ 9 Ansvarsfrihed (force majeure)

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.§ 10 Værneting og lovvalg

Enhver tvist skal afgøres ved Københavns Byret efter danske retsregler.(02/2018)